50 % állami támogatás napelemes rendszerre is
az otthonfelújítási program keretében!

2021 január 1-től induló otthonfelújítási program keretében
akár 50% -os állami támogatás igényelhető maximum 3 millió forint értékben.

A program vissza nem térítendő támogatással
számos felújításra és korszerűsítésre nyújt lehetőséget a családok számára.

Kik vehetik igénybe a támogatást?

A támogatásra legalább egy gyermeket váró vagy nevelő házastársak, élettársak, gyermeküket egyedül vagy megosztással nevelő szülők jogosultak.

Gyermeknek minősül :

 • 12 hetes kortól idősebb magzat
 • 25 év alatti , háztartásban élő gyermek
 • 25év feletti fogyatékkal élő gyermek

Fontos, hogy vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket neveljenek a felújítással érintett lakásban,amelyben együttes tulajdoni hányaduk eléri legalább az 50%-ot.

Milyen ingatlanra igényelhető a támogatás?

Magyarország területén fekvő, lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont lakáscélú épületeinek felújítására.

Az igénylés további feltételei:

 • Az igénylő vagy együttes igénylés esetén legalább egyikük rendelkezzen legalább egy év társadalombiztosítási jogviszonnyal
 • köztartozásmentesség
 • magyar állampolgárság
 • az igénylőnek a felújítási munkákra 2021 január 1-je után után megkötött szerződéssel kell rendelkeznie
 • a felújítási munkákat 2021 január 1-je után kiállított és teljesített számlákkal kell igazolni
 • a számláknak az igénylő nevére és a felújítás címére kell szólniuk

Mire igényelhető a támogatás?

Számos kül,-és beltéri felújításra, korszerűsítésre igényelhető amely növeli a család kényelmét, javítja az életminőségét és nagyobb biztonságot nyújt.

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
 • belső tér felújítása, ideértve
  • a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
  • a galériaépítést,
  • a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
  • a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
  • a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
  •  a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
  • a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül, a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
 • alapozási szerkezet megerősítése,
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje, valamint
 • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

Mekkora az igényelhető támogatás összege?

A támogatás összege a lakás felújítására fordított költségeknek legfeljebb az 50%-a lehet, amely azonban nem lehet több 3.000.000 Ft-nál.
Fontos szabály, hogy a Kincstár által kiutalt támogatás összegében a vállalkozási díj és az anyagköltség 50-50%-ban oszlik meg.
Tehát a benyújtott kérelemhez csatolt számlák között feltétlenül kell lennie minimum 25-25 % vállalkozási díjat és anyagköltséget tartalmazó számlának.

Példák:

Anyagköltség: 4.500.000,- Ft

Munkadíj: 1.500.000,- Ft

Kifizethető támogatás: 3.000.000,- Ft

Tekintettel arra, hogy a támogatás összegében az anyagköltség és a munkadíj arányának 50-50 %-nak kell lennie, ami 1.500.000 – 1.500.000 Ft-tal teljesül, jár a maximális összeg.

Anyagköltség: 4.000.000,- Ft

Munkadíj: 1.000.000,- Ft

Kifizethető támogatás: 2.000.000,- Ft

A maximális támogatási összeg 2.500.000,- Ft lenne, de mivel a munkadíj csak 1.000.000,- Ft-ot tesz ki, az 50-50 %-os szabály akkor érvényesül, ha az anyagköltségből is csak 1.000.000,- Ft-ot veszünk figyelembe, így a kifizethető támogatás 2.000.000,

Anyagköltség: 1.000.000,- Ft

Munkadíj: 0,- Ft Kifizethető támogatás: 0,- Ft A kifizethető támogatás 500.000,- Ft lenne, ha legalább 250.000,- Ft összegű munkadíjról szóló számla is benyújtásra került volna. Tekintettel arra, hogy ebben az esetben az egyik költség a lehetséges támogatási összeg 50 %-a alatt van, az 50-50 %- os szabály semmiképpen nem érvényesülhet, így támogatás nem fizethető ki. A támogatást kizárólag a jogszabályban felsorolt kivitelezési, építési munkák végrehajtását és az utolsó számlák kiegyenlítését követően 60 napos határidőn belül lehet igényelni

(forrás: http://www.allamkincstar.gov.hu)

Milyen dokumentumokat kell benyújtani az igényléshez?

sorszámdokumentum megnevezésekötelezőopcionális
a)vállalkozási szerződések másolataX 
b)

számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentum másolata

X 
c)

az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata

X 
d)örökbefogadott gyermek esetén a gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozatának másolata X
e)a várandósság 12. hetét betöltött magzat esetén a várandósgondozási könyv vonatkozó részének másolata, vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás, valamint az igénylő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy legkésőbb 60 nappal az élve születést követően a születési anyakönyvi kivonatot, a halvaszületést vagy a magzat elhalását követően az erre vonatkozó okiratot a Kincstár részére benyújtja X
fa)25. életévét betöltött gyermek esetén a megváltozott munkaképességű személlyé* válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás másolata X
fb)25. életévét betöltött gyermek esetén a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat másolata X
fc)25. életévét betöltött gyermek esetén a vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat másolata X
fd)25. életévét betöltött gyermek esetén gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata X
g)több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetében a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet másolata X
h)számlaösszesítőX 
ia)

mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési  kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok másolata

 X
ib)mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat másolata arról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott X
j)amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos és mindkettőjük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekül lakóhelyével, és az egyik szülő az őt megillető támogatási részről lemond a másik szülő javára, a lemondó szülő nyilatkozata X
k)együttes igénylés esetén a házastárs/élettárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt  hozzájáruló nyilatkozata a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához és adatainak kezeléséhez X
l)az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett 1. számú melléklet szerinti nyilatkozataX 
m)amennyiben a gyermek az igénylő kiskorú rokona és a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja gyermeknek, a gyámrendelésről szóló végleges és hatályban lévő gyámhatósági határozat másolata X
n)Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. §  2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány,  illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás másolata X
o)amennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása X
p)személyazonosság igazolására személyazonosító hatósági igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély másolataX 
q)három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya másolata X
r)ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül,  a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj megállapításáról szóló,  a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata X
s)ha a felújításban érintett ingatlanra vonatkozó számlák valamelyikén a támogatott építési tevékenységei között szerepel az „i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje”, akkor a vállalkozó nyilatkozatának másolata arról, hogy a napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladja meg a bruttó  450  000 Ft/kWp összege X
t)2021. február 1-jét követően a bankkal kötött otthonfelújítási kölcsön igénybevételét igazoló kölcsönszerződés másolata, melyet 2021. március 1-jétől beadott kérelmekhez kell majd csatolni X
u)2021. július 1-jétől beadott kérelmekhez kell majd csatolni a következő két dokumentumot: ha a felújításban érintett ingatlanra vonatkozó számlák vagy vállalkozói szerződések valamelyikén a támogatott építési tevékenységei között szerepel az „i)  napkollektor,  napelemes rendszer telepítése, cseréje”, akkor a 2021. június 30-át követően megkötött villamosenergia- vásárlási szerződés másolata, valamint a villamosenergia- kereskedő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a szerződés olyan elszámolást alkalmaz, amelyben az alkalmazott elszámolási időszaktól  függetlenül szaldó nem képezhető és a hálózatba betáplált és vételezett villamos energia mennyisége külön-külön kerül megállapításra X
v)A felújítással érintett lakásra korábban a 17/2016. (II.  10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti korábban igénybe vet családi otthonteremtési (Falusi CSOK) kedvezményhez kapcsolódóan a hitelintézet  által  elfogadott költségvetés, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolata X
x)nagykorú gyermek adatkezelési hozzájárulása X

* megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy aki után az e rendelet szerinti támogatást igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül

Hogyan tudunk segíteni Neked, ha a fejlesztési elképzeléseid között napelemes rendszer telepítése is szerepel?

Cégünk által telepített napelemes rendszerek esetében
segítünk a támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok összeállításában.

Levesszük a válladról az adminisztráció terheit!

Amiben biztosan számíthatsz ránk!

 • A világ 10 legnagyobb gyártójának termékeivel dolgozunk
 • Magas minőségű napelemekkel dolgozzunk
 • Kizárólag prémium minőségi tartószerkezetet és villanyszerelési anyagokat használunk
 • Segítünk a jó döntésben a műszaki tartalom meghatározásánál
 • Veled együtt gondolkodunk!
 • Odafigyelünk az igényeidre
 • Pontosan dolgozunk
 • Teljeskörű adminisztrációs ügyintézést vállalunk
 • Kivitelezzük a vállalt határidőre a rendszert, erre pénzügyi garanciát is vállalunk!
 • Karbantartjuk napelemes rendszeredet
 • Kollégáink tisztaságot és rendet hagynak magunk után, biztosan nem kell takarítanod utánunk

Hisszük, hogy ÉRTÉK:

 • a minőségi munka
 • a vállalt határidő betartása
 • a megbízhatóság és a precizitás
 • az adott szó
 • a pontosság

Ügyfeleink mondják rólunk

Kiss Gábor, baja

Gáborék háztartásában a jelentős mennyiségben felhasznált villamosenergia eredményezte, hogy napelemes rendszert választottak. Mivel környezetük megóvását kiemelten fontosnak tartják, így a pénztárcabarát okok mellett ökológiai lábnyomuk csökkentése érdekében vágtak bele a projektbe. Gábor a körültekintő utánajárást követően döntött cégünk mellett, hallgasd meg Te is, mit mondott rólunk.

Ismerd meg Gábor történetet

Csőke Antal, Bácsalmás

Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság.

Ezeket emelte ki a közös munkánk kapcsán Csőke Antal, akivel több ízben is együtt dolgoztunk, hiszen mezőgazdasági vállalkozásának,  családi házának és gyermekei otthonának  energiaellátását is környezetbarátabbá és gazdaságosabbá tettük napelemes rendszerek telepítésével.

Ismerd meg Antal történetet

GERLE KUND

Néhány éve terveztem napelemes rendszer telepítését. Ahogy a házam átépítése során a többi szakágnál, úgy itt is azt a metódust követtem, hogy nagy merítésből kerestem két minőségben meggyőző vállalkozót és közülük az anyagilag előnyösebbet választottam.

Így jutottam el az Energiamonitoring Kft-hez 2018-ban és ők végezték a kivitelezést 2019 elején.

Jó szívvel tudom ajánlani őket. 30-35 partner dolgozott a házamon, a napelem telepítés volt az egyik legproblémamentesebb.

Néhány éve terveztem napelemes rendszer telepítését. Ahogy a házam átépítése során a többi szakágnál, úgy itt is azt a metódust követtem, hogy nagy merítésből kerestem két minőségben meggyőző vállalkozót és közülük az anyagilag előnyösebbet választottam.

Így jutottam el az Energiamonitoring Kft-hez 2018-ban és ők végezték a kivitelezést 2019 elején.

Jó szívvel tudom ajánlani őket. 30-35 partner dolgozott a házamon, a napelem telepítés volt az egyik legproblémamentesebb.

Saját tapasztalataim:

 • Igaz, hogy vidékről és emailben, de jól menedzselték a folyamatot. Mindig tudtam, hogy mi lesz a következő lépés és az ELMÜ adminisztráció is zökkenőmentes volt.
 • Akkor jöttek, amikor mondták,
 • úgy telepítették, ahogy kértem – a tetőkép is számít, de a meglévő szerkezeteket is figyelembe kell venni – tetőablak, villanykábel tetőtartó, kéményseprőjárda…,
 • annyiba került, amiben megállapodtunk
 • úgy működik, ahogy vártam. (Csak ezek az átkozott felhők!!! Húzzák ki a pénzt a zsebemből…!)
 • ez nem műszaki paraméter, de jól esik az időnként megfáradt építtetőnek: kulturáltak, barátságosak voltak, értették a szempontjaimat.

Gerle Kund, Budapest

Tervezz előre! A támogatás alanyi jogon jár, azonban hatalmas érdeklődés várható! Kérj ajánlatot mielőbb, hogy az engedélyeztetési és tervezési eljárás megkezdődhessen!

A 2021. június 30-i kormányrendelet módosítás alapján az 50 % -os támogatással megvalósított háztartási méretű napelemes kiserőművek tulajdonosai továbbra is szaldó elszámolásban részesülhetnek. 

Azonban azt nem lehet tudni, hogy meddig marad a kedvező elszámolási forma a támogatással telepített napelemes rendszerek esetén, ezért érdemes mielőbb cselekedni!

Kérj ajánlatot vagy ingyenes konzultációt már most!

Szabó Zoltán
Energiamonitoring Kft.

Kapcsolat

Energiamonitoring Kft
H – 6500 Baja Parti utca 20-22.
Tel: +36-20-482-0155
E-mail: zoltan.szabo@energiamonitoring.hu
Web: energiamonitoring.hu